Netflix bin
Bin1: 524980xxx8xxxx04
bin2: 451890xxxxxxxxxx
bin3: 45189000xxxxxxxx
Date/CCV: random
IP:AU

AZ6🔥